Мониторинг игровых серверов
Фильтр. Выберете параметры отображения списка серверов

IP адресс сервера:
Игры:
Страны:


00 Название IP: порт Карта Игроки Опции
ru
SuperPuperServer
80.93.49.145:28964 mp_convoy 11/21 Подробнee
ru
[Russian Federation] rf-cod4.ucoz.net
78.155.208.5:28962 mp_crossfire 6/19 Подробнee
ru
TRY FORCES|HARD
80.77.174.252:28970 mp_modern_rust 3/14 Подробнee
ru
New server by GHPRO.ru
78.155.208.5:28961 mp_crossfire 28/30 Подробнee
ru
-=CS.S---TRG=-Classic 18+[no steam]
80.77.174.116:27129 cs_italy 7/20 Подробнee
ru
***ЭРА С И Б И Р И v2.1 | CW-MIX*** [В ожидани
80.93.49.145:27116 de_cbble 0/12 Подробнee
ru
Test-server [HARD]
80.93.49.145:28966 mp_countdown 0/5 Подробнee
ru
..SVOBODA PITER..
80.93.49.145:28969 mp_crash 0/10 Подробнee
ru
New server by GHPRO.ru
78.155.208.5:28999 mp_overgrown 11/17 Подробнee
ru
CAMATOZzE|HARD
80.77.174.252:28979 mp_pipeline 8/20 Подробнee
ru
Fantech Gaming
80.77.174.116:27133 de_mirage 7/12 Подробнee
ru
MASCOTTE
80.77.174.251:27117 cs_italy 0/16 Подробнee
ru
New server by GHPRO.ru
80.93.49.145:27144 de_dust 0/16 Подробнee
ru
{SV}VIRUS74(HARD)
80.77.174.116:28965 mp_vacant 0/10 Подробнee
ru
||BULLET TO CRK HEAD||
80.77.174.117:28965 mp_crossfire 0/15 Подробнee
ru
New server by GHPRO.ru
80.77.174.254:27134 de_dust2 0/10 Подробнee
ru
[onlyUNDERGROUND] АРЕНА ГЕЙМЕРОВ
80.77.174.253:27130 de_train 0/16 Подробнee
ru
|PS|ВЕСЕЛО
80.77.174.252:28968 mp_convoy 6/24 Подробнee
ru
SMELA-COD4-Welcome!
80.77.174.116:28966 mp_strike 0/12 Подробнee
ru
GAMEPORTAL HARD SD1.8 by www.cod4gp.ru
80.77.174.116:28961 mp_citystreets 11/21 Подробнee
ru
New server by GHPRO.ru
80.93.49.145:27133 de_cache 0/15 Подробнee
ru
Crossfire|DM|Alltime
80.77.174.116:28970 mp_crossfire 7/13 Подробнee
ru
SVOBODA ModERN..
80.77.174.114:28972 mp_deathtrap 9/11 Подробнee
ru
=== X 100 EXP Hard === | vk.com/cod4voin
80.77.174.117:28991 mp_showdown 0/32 Подробнee
ru
New server by GHPRO.ru
80.77.173.3:27015 de_dust2 0/10 Подробнee
ru
EXCLUSIVE GAME SERVER
80.77.174.252:28977 mp_vacant 10/18 Подробнee
ru
.::Narodnii::. By .::GImmlER::.
78.155.208.5:28960 mp_shipment 8/30 Подробнee
ru
ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß ÑÍÀÉÏÅÐÑÊÈÉ ÑÅÐÂÅÐ
80.77.174.115:28979 mp_pipeline 9/32 Подробнee
ru
RF Classic| SD rf-cod4.ucoz.net
78.155.208.5:28963 mp_crash 8/19 Подробнee
ru
***Êðóøåíèå+Ïåðêà*** Íàø ñàéò: www.codb-team.3dn.ru
80.77.174.116:28979 mp_crash 0/18 Подробнee
ru
GAMEPORTAL PML 2201.8 by www.cod4gp.ru
80.77.174.117:28981 mp_vacant 0/20 Подробнee
ru
StraightForward Server | vk.com/sfserver
80.77.174.115:28977 mp_crossfire 4/20 Подробнee
ru
PAPIROSKA|All GT
80.77.174.117:28975 mp_school 0/16 Подробнee
ru
..::MEHTbl&ÁPATBA::..
80.77.174.116:28967 mp_highrise 8/10 Подробнee
ru
CoD-4 Mod Black Ops II
79.137.235.99:28105 mp_ctan 11/25 Подробнee