Мониторинг игровых серверов - Call of Duty 4
Фильтр. Выберете параметры отображения списка серверов

IP адресс сервера:
Игры:
Страны:


00 Название IP: порт Карта Игроки Опции
ru
SMELA-COD4-Welcome!
80.77.174.116:28966 mp_decoy_day 0/12 Подробнee
ru
CoDJumper Server
80.77.174.117:28964 mp_backlot 0/10 Подробнee
ru
KNIFE-CLUB|ONLY KNIFE|RUSSIA
80.77.174.115:28974 mp_killhouse 2/20 Подробнee
ru
SVOBODA ModERN
80.77.174.114:28972 mp_deathtrap 4/11 Подробнee
ru
||BULLET TO CRK HEAD||
80.77.174.117:28965 mp_crossfire 0/15 Подробнee
ru
|GlobalWar|Hard Public
80.93.49.145:28967 mp_crash 0/10 Подробнee
ru
..SVOBODA PITER..
80.93.49.145:28969 mp_citystreets 0/10 Подробнee
ru
BTDz Russian Zombie!
80.93.49.145:28997 mp_backlot 0/10 Подробнee
ru
[ÂÅÑÅËÎ]
80.77.174.252:28968 mp_farm 0/24 Подробнee
ru
CAMATOZzE|HARD
80.77.174.252:28979 mp_pipeline 0/20 Подробнee
ru
CoD-4 Mod Black Ops II
79.137.235.99:28105 mp_luna2 12/25 Подробнee
ru
Welcome{SV}VIRUS74
80.77.174.116:28965 mp_crash 3/10 Подробнee
ru
BRO|E-gy:Elite softcoreXP 500
80.77.174.116:28962 mp_crash 0/23 Подробнee
ru
RG#50[Hard]Sabotage
79.137.235.99:28106 mp_convoy 6/26 Подробнee
ru
StraightForward Server | vk.com/sfserver
80.77.174.115:28977 mp_citystreets 16/20 Подробнee
ru
''ANT#IGRAVITY+'' By STEEP .:Èãðàé ÷åñòíî!:. www.bigjump.ucoz.ru IP:
80.77.174.117:27966 mp_citystreets 1/16 Подробнee
ru
DIY Promod Server
80.77.174.117:28967 mp_cluster 1/16 Подробнee
ru
ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß ÑÍÀÉÏÅÐÑÊÈÉ ÑÅÐÂÅÐ
80.77.174.115:28979 mp_cargoship 18/32 Подробнee
ru
New server by GHPRO.ru
80.77.174.116:28963 mp_crash_snow 0/14 Подробнee
ru
SuperPuperServer
80.93.49.145:28964 mp_pipeline 15/17 Подробнee
ru
TRY FORCES|HARD
80.77.174.252:28970 mp_ffctaksim 0/14 Подробнee
ru
.::HARDcoreRUS::. By .::GImmlER::.
78.155.208.5:28960 mp_convoy 0/26 Подробнee
ru
PAPIROSKA|All GT
80.77.174.117:28975 mp_ricochet 8/16 Подробнee
ru
..::MEHTbl&ÁPATBA::..
80.77.174.116:28967 mp_kabul 11/15 Подробнee
ru
ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ØÒÓÐÌ
80.77.174.117:28968 mp_crossfire 0/10 Подробнee
ru
EXCLUSIVE GAME SERVER
80.77.174.252:28977 mp_bakaara 3/18 Подробнee
ru
GAMEPORTAL HARD SD1.8 by www.cod4gp.ru
80.77.174.116:28961 mp_backlot 18/21 Подробнee
ru
BREST SERVER
79.137.235.99:28991 mp_crash 13/16 Подробнee
ru
***Êðóøåíèå+Ïåðêà*** Íàø ñàéò: www.codb-team.3dn.ru
80.77.174.116:28979 mp_crossfire 12/18 Подробнee